Copyright (c) 2015 Distripoint BVBA
HOME OVER PRODUCTEN WINKEL NIEUWS GALERIE CONTACT

Intern reglement Spaarkas De Bierkamer

vzw Spaarkas De Bierkamer Intern reglement Voorzitter: Dirk Goubert Vice-voorzitter: Tony Mathieu Penningmeester: Evelien Van Hamme Secretariaat: Stefaan Impens Bestuursleden: An Booghmans Britt Van Overmeire - De vereniging heeft als naam: vzw Spaarkas De Bierkamer - Zetel: De Bierkamer, Vaartstraat West 30 – 9940 Ertvelde, tel 09 343 87 33 - Het bestuur zetelt voor onbepaalde duur, doch is jaarlijks herkiesbaar. Kandidaten moeten zich kenbaar maken bij inschrijving voor de lichting van de spaarkas. Ieder lid van het bestuur verklaart bij zijn toetreding steeds in alle eer en geweten ter goeder trouw te handelen in het belang van de VZW. - Ieder lid -minimum leeftijd is 18 jaar- wordt geacht dit reglement te kennen en er zich bij aan te sluiten. Dit reglement zal hem persoonlijk overhandigt worden bij inschrijving. - Doelstelling: het sparen van geld door leden / spaarders met Spaarkas De Bierkamer. - De leden dienen maandelijks een minimum bedrag van 10 euro te sparen. - Iedere spaarder dient jaarlijks 2,50 euro lidgeld te betalen, dit wordt afgehouden op het eind van het spaarjaar of bij uittreding. - Het bestuur doet elke week een afname van 0,50 euro per persoon / spaarnummer van het gespaarde bedrag. Met deze middelen worden minimum 2 activiteiten per jaar georganiseerd waarbij de leden/spaarders gratis of tegen verlaagd tarief kunnen deelnemen. Elke deelnemer mag een introducé uitnodigen voor de activiteiten. De introducé betaalt de volledige kostprijs. Leden / spaarders hebben ten allen tijde voorrang op introducés wanneer deelname beperkt is. - Het aantal leden is beperkt tot 60 personen. Het spaarkas bestuur beslist wie er wordt toegelaten en wie niet. Aansluiten bij de spaarkas kan altijd, na 3 maanden lidmaatschap kan er ook deelgenomen worden aan activiteiten. - Bij lichting van de spaarkas zal u per uitbetaalde schijf van € 60,00 een drankbonnetje ontvangen twv € 2,50 - Wanneer u reeds lid bent en u een nieuw lid kan aanbrengen, die meer dan 6 maand lid blijft van de spaarkas ontvangt u een drankbonnetje twv € 2,50 bij de eerstvolgende lichting van de spaarkas. Melding van een kandidaat spaarder doet u via info@debierkamer.be. - Elke twee weken wordt de spaarkas gelicht door minstens twee leden van het bestuur. De lichting gebeurt telkens op donderdag in de week van de 1e en de 15e van de maand rond 20u00.Hierbij zal steeds een vrijwilliger, op die moment aanwezig in de zaak, gevraagd worden onafhankelijke getuige te zijn van de lichting. Wanneer bij de lichting de spaarkas is geopend mag er door niemand meer gespaard worden. Het gespaarde geld wordt de dag na lichting op een rekening geplaatst. - Bij aangeving voor een activiteit is men verplicht er aan deel te nemen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Wanneer men niet deelneemt en toch heeft ingeschreven gaat de som die men moest betalen integraal naar het patrimonium van de spaarmaatschappij, als bijdrage voor de algemene groepsactiviteiten. Behalve ernstige reden. - Per spaargleuf / spaarnummer kan er slechts 1 persoon genieten van de ledenkorting, of van de gratis activiteiten. Bij voorkeur is een spaarnummer verbonden aan 1 persoon. - Niet sparen betekent € 4,00 boete per maand. - Iedere spaarder mag zelf zijn nummer kiezen en is verplicht dit nummer te kennen en te onthouden. Moest hij in een ander nummer sparen, dan zal dit geld eigendom worden van dat nummer. Hij zal dan nog eveneens beboet worden voor het “niet tijdig sparen”. - Bij overlijden van een lid kunnen nabestaanden in overleg met het bestuur het gespaarde geld terug ontvangen dit verminderd met de contributie, openstaande boetes en lidgeld. - Het bestuur van de spaarkas kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade bij brand of diefstal - Aan het eind van de spaarperiode wordt er een spaarkoning(in) benoemt die dan een verrassing ontvangt van de vereniging tijdens de lichting van de spaarkas. - De leden/spaarders die gedurende 2 spaarbeurten hun verplichtingen niet hebben nageleefd zonder reden, worden één maand na verwittiging onherroepelijk geschrapt van de ledenlijst. Indien deze meer dan 6 maand gespaard hebben zullen zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse uitbetaling waarop hun geld (na vermindering van de bijdrage aan de spaarkas) zal worden uitbetaald. Elk bedrag onder de 30 euro van de leden / spaarders die hun verplichtingen niet hebben nageleefd gaat integraal naar het patrimonium van de spaarmaatschappij, als bijdrage voor de algemene groepsactiviteiten. - Indien een lid / spaarder nog geen enkele bijdrage heeft geleverd bij de eerste lichting van oktober, zal deze zonder verdere verwittiging geschrapt worden. Dit spaarnummer zal dan vrijgegeven worden voor nieuwe leden. - een spaarseizoen loopt vanaf de maand juli tot en met de maand juni van het volgende jaar. - De leden / spaarders van de vereniging ontvangen jaarlijks het gespaarden bedrag (te verminderen met de contributie) in de loop van de maand juni op uitnodiging. Dit zal onder normale omstandigheden steeds het derde weekend van juni zijn. Eerder kan het gespaarde bedrag niet opgevraagd worden. Iemand die niet in de gelegenheid is het spaarbedrag op die dag in ontvangst te nemen laat dat weten aan een bestuurslid. - U kunt het geld één keer laten staan. (vooraf melden via info@debierkamer.be of briefje in spaarvakje stoppen) Indien u de tweede keer uw spaargeld niet komt ophalen, vervalt het integraal aan het patrimonium van de spaarmaatschappij, als bijdrage voor de algemene groepsactiviteiten. Het geld blijft dus maximaal 1 jaar apart staan gerekend vanaf de eerste (dus oorspronkelijke) uitbetalingsdatum. Daarna vervalt het geld aan de vzw Spaarkas De Bierkamer. - Indien iemand wil stoppen met sparen moet hij/zij dit te allen tijde schriftelijk bij het bestuur kenbaar maken. - U kunt uw lidmaatschap op het einde van iedere maand beëindigen. Uitbetaling geschiedt op de eerstvolgende uitbetaaldatum. Indien u meer dan 6 maand gespaard hebben zal u uitgenodigd worden op de jaarlijkse uitbetaling waarop het spaargeld (na vermindering van de bijdrage aan de spaarkas) zal worden uitbetaald Indien u op die datum uw geld niet komt ophalen, vervalt dit tegoed na 1 jaar, bij de volgende uitbetaaldatum aan de vzw Spaarders van De Bierkamer - Muntstukken kleiner dan € 1,00 of vreemde valuta tellen niet mee en zijn integraal voor het patrimonium van de spaarmaatschappij, als bijdrage voor de algemene groepsactiviteiten. - Een activiteit dient door minstens 1/3 van de leden bijgewoond worden. - De activiteiten worden vastgelegd en georganiseerd door het bestuur. Derden (leden) mogen steeds initiatieven aanbrengen of gevraagd worden om mee te helpen. Donateurs van de vzw Spaarkas de Bierkamer - Een donateur is GEEN spaarder, maar wel iemand die aan dezelfde voorwaarden als de leden / spaarders wenst deel te nemen aan de activiteiten. - Bij aanvang wordt U donateur voor één jaar, zonder uw tegenbericht wordt het donateurschap jaarlijks voortgezet. U kunt uw donateurschap op elk moment beëindigen. Uw reeds betaalde bijdrage vervalt aan de Stichting Spaarkas De Bierkamer en wordt dus niet terugbetaald. - Uw bijdrage per spaarjaar (aanvang juli) bedraagt € 30,00, bij een eerste aanmelding later in het jaar draagt u naar rato bij op basis van € 2,50 per maand. - Uw donateurschap gaat in nadat wij uw jaarbijdrage hebben ontvangen. - De donateurs worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse activiteiten bij minimum betaling van 6 maand donateurschap Voor de donateur gelden dezelfde condities als voor de deelnemer van de spaarkas. geldt voor iedereen. - Dit reglement kan gewijzigd worden door het bestuur van de vzw Spaarkas De Bierkamer. Vanaf het moment van kennisgeving aan alle leden / spaarders geldt het nieuwe reglement voor alle leden. - In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. - Communicatie tussen de leden / spaarders en het bestuur verloopt steeds via mail en/of bericht in de vzw Spaarkas De Bierkamer. Sparen kan als volgt - U kan zelf het spaarbedrag in uw spaarkasnummer deponeren. Bij lichting van de spaarkas zal het gespaarde geld in de kas toegekend worden aan het spaarkasnummer waarin het zich bevind. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verkeerd gedeponeerde bijdragen en deze zullen op geen enkele manier toegekend worden aan een ander lid / spaarder. Muntstukken kleiner dan € 1,00 of vreemde valuta tellen niet mee en zijn voor de spaarkas. _______________________________________________________________________________________ vzw Spaarkas De Bierkamer Vaartstraat West 30, 9940 Ertvelde www.debierkamer.be        09 343 87 33 info@debierkamer.be Bankrekeningnummer: xxxxxxxxxxxxxx aanmeldingsformulier deelnemer spaarkas of donateur _______________________________________________________________________________________ Is café De Bierkamer uw café, bent u een trouwe klant, geregelde bezoeker of voelt u zich er gewoon thuis ? Dan is er de mogelijkheid dat u zich aansluit bij “vzw Spaarkas De Bierkamer”. U kunt deelnemer worden van Spaarkas De Bierkamer of donateur. In beide gevallen hoort u er bij en wordt u minimum twee keer per jaar een activiteit aangeboden onder de voorwaarden volgens het reglement. Met onderstaande opgave kunt u zich aanmelden. De aanmelding op onderstaande lijn afscheuren en dit deel volledig invullen en afgeven aan de bar. U tekent hiermee voor akkoord met het reglement dat u samen met deze inschrijvingsstrook is overhandigd Het bestuur van de vzw Spaarkas De Bierkamer beslist over de toelating. U ontvangt een bevestiging (mail of brief) van het bestuur waarin de ingangsdatum is vermeld. Wordt u spaarkasdeelnemer, dan staat hier het spaarkasnummer bij dat u is toegewezen en de datum wanneer u begint te sparen. Wordt u donateur dan geven wij u aan hoe u uw donatie kunt voldoen. Het bestuur van de vzw Spaarkas De Bierkamer. Onderstaande strook inleveren / overige deel van dit formulier is voor u ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naam : __________________________________________________ Geboortedatum : _____--_____--19____ Telefoonnummer(s):____________________ Straat + nr : __________________________________________________ Postcode/woonplaats : _______ ___ ______________________________________ Emailadres : __________________________________________________ Ik word* : [ ] spaarkasdeelnemer en wens graag nummer ______ of ______ Ik word* : [ ] donateur op basis van één contributiebedrag per jaar * aankruisen hetgeen van toepassing is; aanmelder is akkoord met het reglement! Datum: _____--_____--20____ HANDTEKENING: _______________________________

Reglement

Het reglement in een notedop

Hiernaast kan u het volledige reglement raadplegen, maar hieronder ziet u alvast alles in een notedop. spaarjaar loopt van juli tot juni lichting van de spaarkas 3de weekend van juni 12 spaarbeurten per jaar minimum 10 euro per maand per 60 euro gespaard gratis drankbon op de souper nieuwjaarsdrink en souper voor alle spaarders max 60 spaarders Interesse om toe te treden, meer uitleg gewenst of vragen ? Aarzel niet ons te contacteren, u kan ons bereiken via mail, telefonisch tijdens de openingsuren of u kan het natuurlijk zelf komen vragen in het café.
Reglement Spaarkas Afdrukbare versie
Copyright (c) 2015 Distripoint BVBA
NAVIGATIE MENU

Intern reglement Spaarkas De Bierkamer

vzw Spaarkas De Bierkamer Intern reglement Voorzitter: Dirk Goubert Vice-voorzitter: Tony Mathieu Penningmeester: Evelien Van Hamme Secretariaat: Stefaan Impens Bestuursleden: An Booghmans Britt Van Overmeire - De vereniging heeft als naam: vzw Spaarkas De Bierkamer - Zetel: De Bierkamer, Vaartstraat West 30 – 9940 Ertvelde, tel 09 343 87 33 - Het bestuur zetelt voor onbepaalde duur, doch is jaarlijks herkiesbaar. Kandidaten moeten zich kenbaar maken bij inschrijving voor de lichting van de spaarkas. Ieder lid van het bestuur verklaart bij zijn toetreding steeds in alle eer en geweten ter goeder trouw te handelen in het belang van de VZW. - Ieder lid -minimum leeftijd is 18 jaar- wordt geacht dit reglement te kennen en er zich bij aan te sluiten. Dit reglement zal hem persoonlijk overhandigt worden bij inschrijving. - Doelstelling: het sparen van geld door leden / spaarders met Spaarkas De Bierkamer. - De leden dienen maandelijks een minimum bedrag van 10 euro te sparen. - Iedere spaarder dient jaarlijks 2,50 euro lidgeld te betalen, dit wordt afgehouden op het eind van het spaarjaar of bij uittreding. - Het bestuur doet elke week een afname van 0,50 euro per persoon / spaarnummer van het gespaarde bedrag. Met deze middelen worden minimum 2 activiteiten per jaar georganiseerd waarbij de leden/spaarders gratis of tegen verlaagd tarief kunnen deelnemen. Elke deelnemer mag een introducé uitnodigen voor de activiteiten. De introducé betaalt de volledige kostprijs. Leden / spaarders hebben ten allen tijde voorrang op introducés wanneer deelname beperkt is. - Het aantal leden is beperkt tot 60 personen. Het spaarkas bestuur beslist wie er wordt toegelaten en wie niet. Aansluiten bij de spaarkas kan altijd, na 3 maanden lidmaatschap kan er ook deelgenomen worden aan activiteiten. - Bij lichting van de spaarkas zal u per uitbetaalde schijf van € 60,00 een drankbonnetje ontvangen twv € 2,50 - Wanneer u reeds lid bent en u een nieuw lid kan aanbrengen, die meer dan 6 maand lid blijft van de spaarkas ontvangt u een drankbonnetje twv € 2,50 bij de eerstvolgende lichting van de spaarkas. Melding van een kandidaat spaarder doet u via info@debierkamer.be. - Elke twee weken wordt de spaarkas gelicht door minstens twee leden van het bestuur. De lichting gebeurt telkens op donderdag in de week van de 1e en de 15e van de maand rond 20u00.Hierbij zal steeds een vrijwilliger, op die moment aanwezig in de zaak, gevraagd worden onafhankelijke getuige te zijn van de lichting. Wanneer bij de lichting de spaarkas is geopend mag er door niemand meer gespaard worden. Het gespaarde geld wordt de dag na lichting op een rekening geplaatst. - Bij aangeving voor een activiteit is men verplicht er aan deel te nemen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Wanneer men niet deelneemt en toch heeft ingeschreven gaat de som die men moest betalen integraal naar het patrimonium van de spaarmaatschappij, als bijdrage voor de algemene groepsactiviteiten. Behalve ernstige reden. - Per spaargleuf / spaarnummer kan er slechts 1 persoon genieten van de ledenkorting, of van de gratis activiteiten. Bij voorkeur is een spaarnummer verbonden aan 1 persoon. - Niet sparen betekent € 4,00 boete per maand. - Iedere spaarder mag zelf zijn nummer kiezen en is verplicht dit nummer te kennen en te onthouden. Moest hij in een ander nummer sparen, dan zal dit geld eigendom worden van dat nummer. Hij zal dan nog eveneens beboet worden voor het “niet tijdig sparen”. - Bij overlijden van een lid kunnen nabestaanden in overleg met het bestuur het gespaarde geld terug ontvangen dit verminderd met de contributie, openstaande boetes en lidgeld. - Het bestuur van de spaarkas kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade bij brand of diefstal - Aan het eind van de spaarperiode wordt er een spaarkoning(in) benoemt die dan een verrassing ontvangt van de vereniging tijdens de lichting van de spaarkas. - De leden/spaarders die gedurende 2 spaarbeurten hun verplichtingen niet hebben nageleefd zonder reden, worden één maand na verwittiging onherroepelijk geschrapt van de ledenlijst. Indien deze meer dan 6 maand gespaard hebben zullen zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse uitbetaling waarop hun geld (na vermindering van de bijdrage aan de spaarkas) zal worden uitbetaald. Elk bedrag onder de 30 euro van de leden / spaarders die hun verplichtingen niet hebben nageleefd gaat integraal naar het patrimonium van de spaarmaatschappij, als bijdrage voor de algemene groepsactiviteiten. - Indien een lid / spaarder nog geen enkele bijdrage heeft geleverd bij de eerste lichting van oktober, zal deze zonder verdere verwittiging geschrapt worden. Dit spaarnummer zal dan vrijgegeven worden voor nieuwe leden. - een spaarseizoen loopt vanaf de maand juli tot en met de maand juni van het volgende jaar. - De leden / spaarders van de vereniging ontvangen jaarlijks het gespaarden bedrag (te verminderen met de contributie) in de loop van de maand juni op uitnodiging. Dit zal onder normale omstandigheden steeds het derde weekend van juni zijn. Eerder kan het gespaarde bedrag niet opgevraagd worden. Iemand die niet in de gelegenheid is het spaarbedrag op die dag in ontvangst te nemen laat dat weten aan een bestuurslid. - U kunt het geld één keer laten staan. (vooraf melden via info@debierkamer.be of briefje in spaarvakje stoppen) Indien u de tweede keer uw spaargeld niet komt ophalen, vervalt het integraal aan het patrimonium van de spaarmaatschappij, als bijdrage voor de algemene groepsactiviteiten. Het geld blijft dus maximaal 1 jaar apart staan gerekend vanaf de eerste (dus oorspronkelijke) uitbetalingsdatum. Daarna vervalt het geld aan de vzw Spaarkas De Bierkamer. - Indien iemand wil stoppen met sparen moet hij/zij dit te allen tijde schriftelijk bij het bestuur kenbaar maken. - U kunt uw lidmaatschap op het einde van iedere maand beëindigen. Uitbetaling geschiedt op de eerstvolgende uitbetaaldatum. Indien u meer dan 6 maand gespaard hebben zal u uitgenodigd worden op de jaarlijkse uitbetaling waarop het spaargeld (na vermindering van de bijdrage aan de spaarkas) zal worden uitbetaald Indien u op die datum uw geld niet komt ophalen, vervalt dit tegoed na 1 jaar, bij de volgende uitbetaaldatum aan de vzw Spaarders van De Bierkamer - Muntstukken kleiner dan € 1,00 of vreemde valuta tellen niet mee en zijn integraal voor het patrimonium van de spaarmaatschappij, als bijdrage voor de algemene groepsactiviteiten. - Een activiteit dient door minstens 1/3 van de leden bijgewoond worden. - De activiteiten worden vastgelegd en georganiseerd door het bestuur. Derden (leden) mogen steeds initiatieven aanbrengen of gevraagd worden om mee te helpen. Donateurs van de vzw Spaarkas de Bierkamer - Een donateur is GEEN spaarder, maar wel iemand die aan dezelfde voorwaarden als de leden / spaarders wenst deel te nemen aan de activiteiten. - Bij aanvang wordt U donateur voor één jaar, zonder uw tegenbericht wordt het donateurschap jaarlijks voortgezet. U kunt uw donateurschap op elk moment beëindigen. Uw reeds betaalde bijdrage vervalt aan de Stichting Spaarkas De Bierkamer en wordt dus niet terugbetaald. - Uw bijdrage per spaarjaar (aanvang juli) bedraagt € 30,00, bij een eerste aanmelding later in het jaar draagt u naar rato bij op basis van € 2,50 per maand. - Uw donateurschap gaat in nadat wij uw jaarbijdrage hebben ontvangen. - De donateurs worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse activiteiten bij minimum betaling van 6 maand donateurschap Voor de donateur gelden dezelfde condities als voor de deelnemer van de spaarkas. geldt voor iedereen. - Dit reglement kan gewijzigd worden door het bestuur van de vzw Spaarkas De Bierkamer. Vanaf het moment van kennisgeving aan alle leden / spaarders geldt het nieuwe reglement voor alle leden. - In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur. - Communicatie tussen de leden / spaarders en het bestuur verloopt steeds via mail en/of bericht in de vzw Spaarkas De Bierkamer. Sparen kan als volgt - U kan zelf het spaarbedrag in uw spaarkasnummer deponeren. Bij lichting van de spaarkas zal het gespaarde geld in de kas toegekend worden aan het spaarkasnummer waarin het zich bevind. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verkeerd gedeponeerde bijdragen en deze zullen op geen enkele manier toegekend worden aan een ander lid / spaarder. Muntstukken kleiner dan € 1,00 of vreemde valuta tellen niet mee en zijn voor de spaarkas. _______________________________________________________________________________________ vzw Spaarkas De Bierkamer Vaartstraat West 30, 9940 Ertvelde www.debierkamer.be        09 343 87 33 info@debierkamer.be Bankrekeningnummer: xxxxxxxxxxxxxx aanmeldingsformulier deelnemer spaarkas of donateur _______________________________________________________________________________________ Is café De Bierkamer uw café, bent u een trouwe klant, geregelde bezoeker of voelt u zich er gewoon thuis ? Dan is er de mogelijkheid dat u zich aansluit bij “vzw Spaarkas De Bierkamer”. U kunt deelnemer worden van Spaarkas De Bierkamer of donateur. In beide gevallen hoort u er bij en wordt u minimum twee keer per jaar een activiteit aangeboden onder de voorwaarden volgens het reglement. Met onderstaande opgave kunt u zich aanmelden. De aanmelding op onderstaande lijn afscheuren en dit deel volledig invullen en afgeven aan de bar. U tekent hiermee voor akkoord met het reglement dat u samen met deze inschrijvingsstrook is overhandigd Het bestuur van de vzw Spaarkas De Bierkamer beslist over de toelating. U ontvangt een bevestiging (mail of brief) van het bestuur waarin de ingangsdatum is vermeld. Wordt u spaarkasdeelnemer, dan staat hier het spaarkasnummer bij dat u is toegewezen en de datum wanneer u begint te sparen. Wordt u donateur dan geven wij u aan hoe u uw donatie kunt voldoen. Het bestuur van de vzw Spaarkas De Bierkamer. Onderstaande strook inleveren / overige deel van dit formulier is voor u ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Naam : __________________________________________________ Geboortedatum : _____--_____--19____ Telefoonnummer(s):____________________ Straat + nr : __________________________________________________ Postcode/woonplaats : _______ ___ ______________________________________ Emailadres : __________________________________________________ Ik word* : [ ] spaarkasdeelnemer en wens graag nummer ______ of ______ Ik word* : [ ] donateur op basis van één contributiebedrag per jaar * aankruisen hetgeen van toepassing is; aanmelder is akkoord met het reglement! Datum: _____--_____--20____ HANDTEKENING: _______________________________

Reglement

Het reglement in een notedop

Hiernaast kan u het volledige reglement raadplegen, maar hieronder ziet u alvast alles in een notedop. spaarjaar loopt van juli tot juni lichting van de spaarkas 3de weekend van juni 12 spaarbeurten per jaar minimum 10 euro per maand per 60 euro gespaard gratis drankbon op de souper nieuwjaarsdrink en souper voor alle spaarders max 60 spaarders Interesse om toe te treden, meer uitleg gewenst of vragen ? Aarzel niet ons te contacteren, u kan ons bereiken via mail, telefonisch tijdens de openingsuren of u kan het natuurlijk zelf komen vragen in het café.